Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst

Szanowni Państwo !

W związku z planowanym otwarciem przedszkola od 20 maja
2020 r. prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola, ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z usług naszego Przedszkola wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

Rodzice, którzy zadeklarowali chęć korzystania z opieki

przedszkolnej proszeni są o

       zapoznani się ze szczegółowymi procedurami oraz zasadami postępowania(załączniki nr 1; nr 2), podpisanie  WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA  i dostarczenie do dyrekcji osobiście lub przysłanie na adres mailowy przedszkola: przedszkolerozogi@wp.pl  do dnia

15.05.2020r. do godz. 14.00 . 

                           15.05.2020 -przysłane wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z wytycznymi, kryteriami zawartymi we wniosku.

Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Rodzice zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji.

Należy pamiętać że:

  • w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;

•pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jeszcze raz przypominamy, że przedszkole będzie prowadziło

tylko działania opiekuńcze  (liczba miejsc ograniczona).

Dla dzieci pozostających w domu nadal będzie prowadzone

zdalne nauczanie.

WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SŁONECZKO W CZASIE EPIDEMII COVID

OŚWIADCZENIE RODZICA


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

 

1.PRACA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW:

Zostaną uruchomione 2 sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie 10 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi.

W sali 3 zostało utworzone izolatorium dla dzieci.

DZIECI PRZYPISANE DO DANEGO ODDZIAŁU MOGĄ PRZEBYWAĆ W NICH TYLKO W GODZINACH PRACY ODDZIAŁU.

NALEŻY OBOWIĄZKOWO PRZESTRZEGAĆ GODZIN PRACY POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW.

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji(  pluszaki, wózki, książki, kręgle itp).

  1. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

Pożegnaj się z dzieckiem w korytarzu, nasz pracownik zaprosi dziecko i dokona pomiaru temperatury, poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru.

Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie(temperatura graniczna 37°C), dziecko zostanie zaprowadzone do szatni, a następnie do sali pod opiekę nauczyciela.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 2 m i stosowania środków ochrony (maseczka, lub przyłbica, rękawiczki).

 


 

 

Inteligencje wielorakie wg. Howarda Gardnera

Wczesne ustalenie uzdolnień, może bardzo dopomóc w wyborze doświadczeń
korzystnych dla dziecka, ale równie ważne może być ustalenie jego słabych punktów.
Jeśli bowiem zidentyfikuje się odpowiednio wcześnie taką słabą stronę,
to istnieje możliwość zajęcia się nią zanim będzie za późno
i zastosowania alternatywnych metod uczenia lub doskonalenia ważnych umiejętności.”

(H. Gardner

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW INTELIGENCJI

Inteligencja językowa (słowna, werbalna, lingwistyczna) – cechuje się wysokorozwiniętymi  zdolnościami  do czytania, mówienia,  pisania  i myślenia  przy użyciu  słów. Ktoś o tym typie inteligencji  lubi  różnego typu literaturę, zabawę słowami,  tworzy poezję i historię  oraz lubi  debaty, formalne przemówienia  , kreatywne pisanie, opowiadanie  żartów. Sprawnie komunikuje  się z otoczeniem. Lubi uczyć się nowych słów, dobrze sobie radzi z pracami pisemnymi.  Posługuje  się bogatym słownictwem. Nie ma kłopotów  ze stylistyką  wypowiedzi.  Łatwo uczy się języków. Pamięta rzeczy mniej  ważne.

Szczególnie ważna w zawodach, np.: aktorów, nauczycieli, prezenterów telewizyjnych, prawników

 

Inteligencja matematyczno-logiczna – w tego typu inteligencji  używa się liczb, matematyki,  logicznego  myślenia i schematów (myślowych,  wzrokowych, liczbowych  i kolorystycznych) , pojawiających się w życiu. Jeśli ten typ inteligencji  przeważa to są tendencje do myślenia koncepcyjnego  i abstrakcyjnego i dostrzegania schematów i zależności.  Osoba o tym typie  inteligencji  lubi  eksperymenty, puzzle,  rebusy interesują ją sprawy związane z kosmosem, analizuje  okoliczności  związane z ludzkim  zachowaniem, lubi  pracę z liczbami,  wzorami i operacjami matematycznymi,  podejmuje  wyzwania związane z rozwiązywaniem  problemów,  jest systematyczna, dobrze zorganizowana i zawsze ma logiczne  argumenty na to co robi i jak myśli.  Lubi pracować z komputerem,  kalkulować i przewidywać konsekwencje sytuacji. Preferuje przedmioty  ścisłe.

Szczególnie ważna w zawodach, np.: matematyków, fizyków, chemików, techników, architektów, lekarzy, detektywów.

 

Inteligencja wizualno-przestrzenna  (wzrokowa) – „Widzieć znaczy uwierzyć”. Wiedza w tego typu inteligencji  pochodzi  od kształtów,  wyobrażeń ze świata zewnętrznego jak i naszej wyobraźni.  Osoba o tym typie inteligencji  myśli  używając wyobraźni  i obrazów. Jest wrażliwa na otaczające przedmioty,  kolory  i wzory, lubi  rysować, malować, rzeźbić i wytwarzać ciekawe prace używając kolorów i różnego typu materiałów, lubi  również układać puzzle,  czytać mapy, ma zdecydowane poglądy  odnośnie  kompozycji  kolorystycznych  (np. pokoju  ), lubi  czynności które wymagają patrzenia oczami wyobraźni  – wizualizacji.  Charakteryzuje się wyczuciem i wrażliwością estetyczną. Jest wzrokowcem.

Szczególnie ważna w zawodach, np.: malarzy, rzeźbiarzy, żeglarzy, architektów; – budowniczych, chirurgów, lotników.

 

Inteligencja kinestetyczna (ruchowa, fizyczna, cielesna) – uczyć się poprzez wykonywanie. Wiedza zdobywana jest poprzez ruch. Nasze ciało wie jak jeździć  na rowerze, zaparkować równolegle samochód, tańczyć walca, złapać rzucony przedmiot,  utrzymać równowagę podczas chodzenia,  te czynności wykonujemy  odruchowo i nie są związane z logicznym  myśleniem. Jeśli ta inteligencja  przeważa to lubi  się ruch, taniec, wykonuje własnoręcznie prace. Jest się uzdolnionym  technicznie i manualnie.  Dobrze komunikuje  się za pomocą „języka  ciała” i gestów. Ma się poczucie czasu i wrażliwość na otoczenie. Aby dobrze coś zrobić potrzebuje  się zobaczyć jak ktoś inny to robi,  lubi  się gry ruchowe i demonstruje jak coś wykonać. Trudno jest usiedzieć na jednym miejscu długi  czas, szybko czuje się znudzony,  gdy nie jest się zaangażowanym w to co dzieje  się wokół. Dziecko panuje nad ruchami swojego ciała, jest dobrze skoordynowane, szybko automatyzuje  ruchy. Preferuje dotyk jako sposób poznania,  lubi  manipulować  przedmiotami.

Szczególnie ważna w zawodach, np.: sportowiec, tancerz, chirurg, rzeźbiarz, krawiec, masażysta, aktor.

Inteligencja muzyczna (słuchowa, rytmiczna) – wiedza dzięki  dźwiękom.  Jeśli ten typ inteligencji  przeważa to kocha się muzykę i rytm. Jest się wrażliwym  na rytm, tonację, barwę dźwięków i dźwięki  środowiska (śpiew ptaków, dźwięki deszczu), uczy się lepiej  przy dźwiękach muzyki  w tle, można odtwarzać melodie  i rytm po jednokrotnym  ich usłyszeniu,  dźwięki,  tony i rytmy mają widoczny efekt na osobę o tym typie inteligencji,  lubi  ona tworzyć muzykę, słuchać i naśladować ją, ma zdolności  językowe „łapie  akcent”, z łatwością rozpoznaje  muzyczne instrumenty.  Dziecko posiada uduchowienie,  wrażliwość na ładunek emocjonalny  zawarty w melodii.

Szczególnie ważna w zawodach, np.: muzyk, tancerz, śpiewak, aktor.

 

Inteligencja interpersonalna (międzyludzka, indywidualna, społeczna) – uczymy się pracując z innymi, wchodząc w relacje z nimi.  Gdy ta inteligencja  jest czyjąś mocną stroną to lubi  on być częścią zespołu i wchodzić w relacje interpersonalne,  łatwo nawiązuje i ceni kontakty z ludźmi,  ma dużo przyjaciół,  wykazuje empatię i głębokie zrozumienie  punktu  widzenia innych  ludzi,  często zauważa że inni  przejmują jego pomysły,  ma zdolności  w rozwiązywaniu  konfliktów,  mediacjach i znajdowaniu  kompromisów  wśród ludzi  będących w radykalnej  opozycji względem siebie. Lubi zajęcia grupowe, współpracować, łatwo aklimatyzuje  się w grupie. Umiejętności  te są szczególnie  przydatne przywódcom religijnym,  politycznym, nauczycielom,  terapeutom i rodzicom.

Szczególnie ważna w zawodach, np.: nauczyciel, terapeuta, sprzedawca, przywódca polityczny, religijny.

Inteligencja intrapersonalna (wewnętrzna, indywidualna, intuicyjna) – jest to inteligencja  wykorzystująca naszą zdolność  do poszukiwania  wewnętrznych emocji  i wierzeń oraz prawdziwej duchowości. Osoba o tym typie inteligencji  lubi  pracę w samotności, czasem jest wstydliwa,  ma własną refleksję i wszystko co robi  jest związane z jej wnętrzem. Ma ona kreatywną mądrość i wewnętrzną intuicję,  jest wewnętrznie zmotywowana, nie potrzebuje zewnętrznej motywacji,  ma silną wolę, zna swoją wartość, ma zdefiniowane opinie  i myśli  na omal wszystkie zagadnienia. Ma dobrze rozwiniętą samoświadomość. Inni ludzie  chętnie przychodzą do niej po radę. Myśli  intuicyjnie,  ceni swoją prywatność.

Szczególnie ważna w zawodach, np.: nauczyciel, poeta, przywódca.

Inteligencja przyrodnicza (środowiskowa, naturalistyczna) – opiera się ona na rozpoznaniu,  docenianiu  i rozumieniu  natury. Ktoś o tym typie inteligencji  kocha rośliny  i zwierzęta. Lubi spędzać czas na wolnym powietrzu  i wszystko co jest związane z naturą (np. zmiany  pór roku ). W wieku dziecięcym lubi  się zbierać okazy flory i fauny, kolekcjonować kamienie  i muszle,  mieć zwierzątko w domu. Osoba ta okazuje szacunek względem wszystkich istot żywych.

Szczególnie ważna w zawodach, np.: weterynarz, biolog, ogrodnik, hodowca, treser zwierząt, przyrodnik, leśnik.

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, zbliżenie

 

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast