INFORMACJA O PROJEKCIE „ MISTRZ – PRZEDSZKOLAK ”
Nasze przedszkole informuje o realizacji od 1.04.2018r. do 29.02.2020r. projektu pt. „ MISTRZ – PRZEDSZKOLAK ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1-zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej , 3 typ projektu ukierunkowany na wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności.
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie uzyskało dofinansowanie projektu p. t. „ MISTRZ – PRZEDSZKOLAK”, którym objęte zostaną dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Rozogach „ SŁONECZKO”.
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Rozogach „ SŁONECZKO” porozumiewania się j. angielskim, kompetencji społecznych, kreatywności, inicjatywności i przedsiębiorczości dzieci, a także umiejętności wychowawczych ich rodziców oraz kompetencji zawodowych nauczycieli.
W projekcie realizowane będą następujące zadania:
1. Zajęcia rozwijające umiejętność posługiwania się JĘZYKIEM ANGIELSKIM. Celem będzie nabycie znajomości podstawowych słówek i zwrotów w tym języku. Zakupiona zostanie tablica interaktywna, rzutnik, laptop, oprogramowanie do nauki języka angielskiego w przedszkolu.
2. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, kreatywność, inicjatywność oraz przedsiębiorczość, prowadzone będą metodą TOC i przy zastosowaniu TIK. Na potrzeby placówki zakupione zostaną magiczne dywany oraz tablety z dostępem do aplikacji „ Tabletowe przedszkole”
Prowadzone będą ZAJĘCIA TANECZNE – ZUMBA KIDS, dzięki którym dzieci będą się uspołeczniać. Zakupiona zostanie kolumna aktywna do odtwarzania muzyki.
Prowadzone będą ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE – RYTMIKA , które dynamizować będą rozwój dzieci i uspołeczniać. Zajęcia zaczną się od kształcenia podstawowych umiejętności muzycznych przy wykorzystaniu Bum Bum Rurek oraz oprogramowaniu tzw. „ komputerowy dyrygent”.
Prowadzone będą ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO – TEATRALNE , które rozwijać będą kreatywność i inicjatywność . Zakupiona zostanie kolumna aktywna, mikrofony do prezentacji umiejętności, stroje do występów.
3. Szkolenie nauczycieli
4. Szkolenie rodziców
5. Wycieczki edukacyjne m. in. do Teatru Lalek , Parku Rozrywki Aktywnej oraz do ZOO w Gdańsku.

 


INFORMACJA O PROJEKCIE „ MISTRZ – PRZEDSZKOLAK ”

Zastosowanie narzędzi TOC w edukacji małego dziecka.

ZUMBA

 

 

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast